Quy định về bảo vệ dữ liệu chung

Chính sách này áp dụng cho một cá nhân nằm trong lãnh thổ của Khu vực kinh tế châu Âu (sau đây gọi là "EEA")

Khi xử lý dữ liệu cá nhân của một cá nhân định vị trên lãnh thổ EEA (sau đây gọi là “Chủ thể dữ liệu”), SG Holdings Co., Ltd. (sau đây gọi là Công ty) tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (sau đây gọi tắt là GDPR) và các luật và quy định liên quan của nó, và do đó, nó sử dụng dữ liệu cá nhân phù hợp với dịch vụ của Công ty.
Chính sách này áp dụng cho Chủ thể dữ liệu sử dụng dịch vụ của chúng tôi và tuân theo GDPR cũng như các luật và quy định liên quan.

Tính hợp pháp của việc xử lý

Công ty xử lý dữ liệu cá nhân 1) dựa trên sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu theo chính sách này, 2) để thực hiện hợp đồng hoặc 3) cho mục đích lợi ích hợp pháp.

Lấy dữ liệu cá nhân và mục đích sử dụng

Công ty có thể có được Dữ liệu cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán, v.v.) cần thiết cho việc thực hiện dịch vụ của mình. Công ty cũng có thể có được lịch sử truy cập như địa chỉ IP và cookie để trả lời các câu hỏi và cải thiện kinh doanh trong tương lai.

Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Công ty lưu giữ dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian cần thiết để đạt được các mục đích trên cho Chủ thể dữ liệu hoặc trong một khoảng thời gian theo quy định của pháp luật và xóa ngay lập tức sau thời gian lưu trữ.

Quyền của chủ thể dữ liệu

Chủ thể dữ liệu có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của chính mình và cũng để truy cập, chỉnh sửa, xóa, hạn chế xử lý, tính di động của dữ liệu và đối tượng để xử lý tương tự. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc thực hiện quyền đó, vui lòng liên hệ với Văn phòng thông tin cá nhân.

Bảo vệ

Công ty xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách thực hiện bảo mật thích hợp với các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp.

Thắc mắc

ĐẾN: Phòng Pháp chế, SG HOLDINGS Co., Ltd. (Văn phòng thông tin cá nhân)
E-mail sgh_houmu@sg-hldss.co.jp